ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A MAVASZK Szakképző Központ (továbbiakban Adatkezelő) "minőségügyi szakember" képzésére történő jelentkezéssel a Jelentkező az alábbi személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez járul hozzá:

Általános személyes adatok:

 • Név (jelenleg használt és születési név)
 • Életkor
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Lakhely

Munkához és szokásokhoz kapcsolódó adatok:

 • Utazási hajlandóság (van/nincs), ha van, akkor mekkora sugarú körben
 • Iskolai végzettségek
 • Szakmája/szakterülete
 • Szakmai tapasztalata
 • Nyelvismerete
 • Bérigénye
 • Jelenleg dolgozik-e, pályakezdő/regisztrált álláskereső-e

Az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezései szerint személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA,CÉLJA

Az Adatkezelő a fenti adatokat az alábbi célokból kezeli:

 1. A MAVASZK szakmai adatbázisában történő nyilvántartás céljából
 2. A "minőségügyi szakember" képzésre történő kiválasztási folyamat céljából
 3. A MAVASZK által nyújtott szolgáltatások, így különösen az álláskeresési,- közvetítői tevékenység , valamint a MAVASZK által szervezett képzések körében
 4. a MAVASZK által a Jelentkező felé történt megkeresések, így különösen a személyre szabott vagy általános ajánlatok, tájékoztatók megküldése, valamint kapcsolattartás érdekében.

A fenti adatokat Adatkezelő a célnak megfelelő időtartamban kezeli.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően a kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő és alkalmazottai ismerhetik meg, harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adhatja át, kivéve olyan anonimizált módon, hogy abból a Jelentkező személye egyértelműen beazonosítható ne lehessen. Jogosult ugyanakkor a fenti célok érdekében harmadik személy részére a jelen nyilatkozat hatálya alatt álló adatok közül olyan adatokat továbbítani, amelyek az álláskeresési, - állásközvetítői vagy képzési tevékenység során e célból feltétlenül szükségesek.

Adatkezelő kijelenti, hogy az Infotörvényben meghatározott ún. különleges adatokat nem kezel.

AZ ADATKEZLÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, a fent megjelölt adatai a jelen nyilatkozat részét képező célok vonatkozásában a Jelentkező kifejezett hozzájárulását adja az adatkezelésre.

JOGORVOSLAT

Az Adatkezelőtől a Jelentkező kérhet adatai kezeléséről tájékoztatást, kérheti adatainak helyesbítését, továbbá adatai törlését.

A Jelentkező tiltakozhat adatai kezelésével kapcsolatban az Infotörvényben meghatározott esetekben, mely tiltakozást az Adatkezelő 15 napon belül köteles kivizsgálni és a megalapozottság kérdésében meghozott döntést Jelentkezővel közölni. Ha a Jelentkező nem ért egyet a döntéssel, illetve ha az Adatkezelő elmulasztja a határidőt, akkor 30 napon belül bírósághoz fordulhat az Infotv. 21-22.§ alapján.

Jelentkező köteles a regisztráció időtartama alatt a fenti adatai megváltozását az Adatkezelő felé bejelenteni, az ebből eredő esetleges károkért az Adatkezelő felelősséggel nem tartozik, azonban amennyiben a bejelentési kötelezettség megsértése az Adatkezelőnek kárt okoz, úgy a Jelentkező e kárt köteles megtéríteni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben jelen adatkezelési nyilatkozat bármely pontja jogszabályváltozás folytán érvénytelenné válna, úgy a jelen nyilatkozat többi pontja érvényes marad.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa, azonban a módosításról köteles tájékoztatni a Jelentkezőt.

Jelen nyilatkozatra az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a magyar jogszabályok az irányadóak.

Top